PDFUchwała Rady Gminy Nr V-23-2011 z dnia 10.03.2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf  W celu koordynowania działań związanych z przemocą domową powołany został przez Wójta Gminy Popielów w dniu 22 marca 2011r. Zespół Interdyscyplinarny. PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-32-2011 z dnia 22.03.2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf  Zadaniem Zespołu jest: przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach stosowania przemocy od służb zajmujących się problemem przemocy w rodzinie, planowanie pomocy rodzinie, osobom krzywdzonych, wspieranie ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej oraz przerwaniu cyklu przemocy, a także zapobieganie kolejnym aktom przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, poinformowania o tym odpowiednich służb, gromadzenie informacji oraz ich upowszechnianie na temat miejsc i osób uprawnionych do udzielania pomocy, a także możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych, inne działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pod pojęciem przemocy w rodzinie rozumie się jednorazowe bądź powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Osoby doznające wymienionych zachowań powinny zgłosić się do: Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie – tel.: 77/427 57 11, 77/427 57 10 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która działa w Urzędzie Gminy – tel.: 77/427 58 28, 77/427 58 35 Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim, który mieści się przy ul. Namysłowskiej 54 – tel.: 77/403 24 90 Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – tel.: 801 12 00 02 Punktu Konsultacyjnego dla osób zagrożonych i dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej, który mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – tel.: 77/427 57 10, 77/427 57 11  Szczegółowa informacje dla osób dotkniętych przemocą domową: PDFNiebieska karta - B.pdf  PAMIĘTAJ!!! Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! "/>