Wszystkie osoby, które posiadają Opolską Kartę Rodziny i Seniora, a którym kończy się data ważności Kart prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13,  pok. nr 32 w celu przedłużenia ważności Karty. Termin ważności Karty upływa wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Karty dla Seniorów, które wydawane są bezterminowo. Ważność Karty można przedłużyć nie wcześniej niż na 60 dni przed upływem terminu ważności Karty. Hologramy na kolejne lata można otrzymać w Urzędzie Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 pok. nr 32 oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Wnioskodawca lub inna osoba pełnoletnia wymieniona we wniosku (widniejąca na Karcie), wypełnia Oświadczenie dot. przedłużenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, jeżeli spełnione są kryteria (na dzień składania oświadczenia), o których mowa w „Regulaminie wydawania i użytkowania OKRIS”. Zmiana danych osobowych oraz innych np. zmiana nazwiska, urodzenie kolejnego dziecka związana jest z koniecznością wydania nowej karty. Wnioskodawca składa ponownie wniosek z dopiskiem „AKTUALIZACJA” lub przesyła informację dot. zmian drogą pocztową lub elektroniczną na adres rodzina@opolskie.pl . Oświadczenie dotyczace przedłużenia ważności OKRiS.pdf Zniżki oferowane w ramach projektu Pełna lista Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora Wniosek     "/>