W dniu 26 lutego br. Rada Gminy Popielów jednogłośnie uchwaliła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów. Plan ten ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.  poprawy jakości powietrza na terenie Gminy, jak również: •    redukcji emisji gazów cieplarnianych, •    zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, •    redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Popielów pozyskała dofinansowanie w wysokości 33 150 PLN  (85% wydatków kwalifikowalnych)  ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Całkowity koszt opracowania ww. dokumentu to 39 000 PLN, a wkład własny wynosi 5 850 PLN. "/>