Informacja o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na czas określony do 31.03.2027 r. z przeznaczeniem na cele rolne położoną w miejscowości Stobrawa działkę nr 491 km. 2 obręb Stobrawa o powierzchni 0,8400 ha wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wróć na początek strony