29.09.2011 - Informacja dotycząca oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 134, poz. 1536 ze zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

W dniu 27.09.2011 wpłynęła oferta Gminnego Związku Ludowe Kluby Sportowe, dotycząca realizacji zadania publicznego

Rodzaj zadania publicznego

Zadanie w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy.

Tytuł zadania publicznego

Siołkowicka  oaza rekreacyjna miejscem spotkań oraz integracji międzypokoleniowej.

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, oraz w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
Zgodnie z Art. 19a ust 4 każdy w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 06.10.2011 r. pisemnie na adres Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 46 – 090 Popielów lub na adres e-mail: ug@popielow.pl  
Decyzję o zleceniu realizacji zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia po rozpatrzeniu uwag.

Popielów, 29.09.2011r

PDFoferta.pdf (1,46MB)

Wójt Gminy Popielów

Wróć na początek strony