30.12.2011 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie Ochrony zdrowia.


Wójt Gminy Popielów


Ogłasza  wyniki otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012r w zakresie  Ochrony zdrowia


na realizację zadania pod nazwą „Pielęgnacja w środowisku domowym  osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych” przyznano Caritas Diecezji Opolskiej kwotę 45.000 zł

na realizację zadania pod nazwą „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” przyznano Caritas Diecezji Opolskiej kwotę 15.000 zł

Zgodnie z Art. 15 ust 2i ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz.U z 2010r, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm)
każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Szczegółowe zasady realizacji poszczególnych zadań zostaną określone w umowie.

Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w Art. 3 ust 3 w/w ustawy zawiera organ administracji publicznej bez zbędnej zwłoki, po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

Przyznane środki mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację wydatków określonych w ofercie podmiotu, zgodnie z celami i przyjętym zakresem rzeczowym zadania.

PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie Ochrony zdrowia.pdf (170,70KB)

Wróć na początek strony