Obwieszczenie

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
W Ó J T A         G M I N Y         P O P I E L Ó W


   o zakończończeniu postepowania dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    polegającego na:
 „ Remoncie koryta rzeki Stobrawa     w km 0+000 – 6+060 gm. Popielów”  

DOCOBWIESZCZENIE - ZAKOŃCZENIE POSTEPOWANIA DOWODOWEGO.doc (44,50KB)

 

Wróć na początek strony