OBWIESZCZENIE

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
W Ó J T A         G M I N Y         P O P I E L Ó W

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na; „Remoncie koryta rzeki Stobrawa w km 0+000 – 6+060 gm. Popielów” .

 

Wróć na początek strony