OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

Na podstawie art. 11 ust.1 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008r  o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223,poz.1458 z późn.zm.)

WÓJT  GMINY  POPIELÓW
ogłasza   nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze –
ds. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I GOSPODARKI ODPADAMI
                              w Referacie  Inwestycji , Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony  Środowiska
  w Urzędzie Gminy w Popielowie

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące  wymagania:
1. Wymagania niezbędne :
1) obywatelstwo polskie
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3) wykształcenie  wyższe lub średnie techniczne (preferowane budowlane)
4) brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) znajomość przepisów prawnych: ustawa o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,
6) biegła obsługa komputera – pakietu biurowego MS Office
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  stanowisku urzędniczym
8) nieposzlakowana opinia
2. Wymagania dodatkowe:
1) łatwość w przyswajaniu wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji
2) dyspozycyjność
3) komunikatywność  i   umiejętność  pracy  w   zespole
4) samodzielność  i   kreatywność
5) znajomość  podstaw  funkcjonowania  administracji   samorządowej

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) całokształt spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Popielów
2) obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych;
3) utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;
4) współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja;
5) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
6) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi;
7) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Popielów
8) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
9) planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami;
10) realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;
11) prowadzenie spraw w zakresie infrastruktury komunalnej w tym oświetlenia ulicznego;
12) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem mieszkańców gminy   w   wodę  oraz  odprowadzenie     i    oczyszczenie   ścieków;

  4.  Informacja o warunkach  pracy na stanowisku:
       Praca  w  siedzibie  Urzędu  Gminy   w   Popielowie  w  pełnym  wymiarze  czasu
       pracy,  praca samodzielna  o  charakterze umysłowym,  wymagająca   wyjazdów
       w   teren,  praca   przy    monitorze    ekranowym    powyżej   połowy   dobowego
      wymiaru   czasu   pracy.

   5. Informacja
       W   miesiącu    poprzedzającym   datę   upublicznienia     ogłoszenia     wskaźnik
       zatrudnienia  osób   niepełnosprawnych  w    Urzędzie  Gminy  w   Popielowie, w
       rozumieniu przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz  zatrudnieniu
       osób  niepełnosprawnych,    jest   niższy   niż  6 %.

    6. Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:

    1)  list motywacyjny
    2)  kwestionariusz    osobowy   dla  osoby   ubiegającej  się    o    zatrudnienie
        (do  pobrania)
    3)  CV  z  informacjami  o  wykształceniu   i  opisem   dotychczasowego  przebiegu
         pracy zawodowej,
    4)  kserokopia dowodu osobistego
    5)  dokumenty   poświadczające   wykształcenie    (kserokopie   dyplomów    lub
         zaświadczeń  o   odbytych  studiach)
    6)  inne     dokumenty   o     posiadanych      kwalifikacjach   i    umiejętnościach
         (  certyfikaty     językowe,   zaświadczenia   o    ukończonych    kursach   i
         szkoleniach etc.)
    7)  kopie   świadectw   pracy   z   dotychczasowych   miejsc    pracy
8) oświadczenie   kandydata  o   pełnej    zdolności    do   czynności  prawnych  i  
     korzystaniu   z   pełni  praw   publicznych
9) oświadczenie   kandydata,  o  niekaralności   prawomocnym   wyrokiem  sądu
         za umyślne   przestępstwo  ścigane   z  oskarżenia   publicznego lub umyślne 
         przestępstwo  skarbowe  
    10)oświadczenie o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia pracy na
          w/w stanowisku
    11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność *
    12) oświadczenie kandydata o następującej treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z póżn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008 r Nr 223,poz.1458 z póżn.zm.).

*Dotyczy kandydatów , którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223,poz.1458 ze zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii  Urzędu  Gminy  w  Popielowie  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Popielowie, ul.Opolska 13, 46-090 Popielów, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. Gopspodadrki Komunalnej i Gospodarki Odpadami ” w terminie  do dnia  15.06.2012r.(włącznie).

Aplikacje , które wpłyną po wyżej  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 077/4692 027 wew.29.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13 ( pok.27)  oraz na stronie Biuletynu Informacji (BIP).
                                           

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.popielow.pl) oraz  na tablicy informacyjnej  w Urzędzie  Gminy w Popielowie po zakończeniu procedury naboru.

                                                                                      Wójt
Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony