O B W I E S Z C Z E N I E

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
W Ó J T A         G M I N Y         P O P I E L Ó W

o wydanym postanowieniu stwierdzającym  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   dla przedsięwzięcia „Poszukiwanie  i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego POPIELÓW ”

DOCOBWIESZCZENIE.doc (40,00KB)

Wróć na początek strony