OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZENa podstawie art.3a  ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1593, ostatnia zmiana:Dz.U.z 2005r. Nr 175,poz.1475)

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W STARYCH SIOŁKOWICACH
ogłasza  nabór na wolne  stanowisko urzędnicze –
KSIĘGOWEGO
 w  wymiarze  0,25 etatu.     

Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące wymagania:
1. Wymagania niezbędne:

 1)   wykształcenie wyższe ekonomiczne  lub średnie ekonomiczne i     
       posiadanie 2-letniego stażu pracy
     2)   dobra znajomość  obsługi komputera, a w szczególności programów
        finansowo-księgowych, płacowych, programów Płatnik, pakietu
        Microsoft Office, a w szczególności  programów MS Excel i MS Word,
3)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
4)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
     publicznych
5)    nieposzlakowana opinia
2. Wymagania dodatkowe:  
1)    znajomość  zagadnień związanych z księgowością budżetową
     2) dyspozycyjność
    3) komunikatywność i umiejetność  pracy w zespole
    4) samodzielność i kreatywność
    5) obowiązkowość i rzetelność
    6) znajomość podstaw funkcjonowania administracji samorządowej
3. Zakres zadań wykonywanych na  stanowisku:
1)    prowadzenie  rachunkowości jednostki w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi  przepisami
   2) prowadzenie rejestrów wpływów zwykłych
   3) zapewnienie egzekwowania i dochodzenia należności
   4) prowadzenie rejestru  VAT oraz sporządzanie dekleracji VAT
   5) ewidencja księgowa wydatków bieżących i inwestycyjnych  
   6) ewidencja księgowa dochodów jednostki
   7) współpraca z bankami, sporządzanie poleceń przelewów
   8) sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z przepisami ustawy
       o sprawozdawczości budżetowej   
  9) dbałość o bezpieczeństwo posiadanych danych i akt, staranne
      prowadzenie dokumentacji i jej archiwizacja
 10)wykonywanie innych zadań z zakresu prowadzonych spraw, oraz na
  polecenie przełożonego.
   
4. Wymagane od kandydata dokumenty:
1)    życiorys (szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)
    2) podanie (list motywacyjny),
    3) dokumenty poświadczające wykształcenie,
    4) inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i
        umiejętnościach  ( zaświadczenia o ukończonych  kursach i szkoleniach
       etc.)
   5) osobiste oświadczenie dot. niekaralności.  
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach lub przesłać pocztą na adres: Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, ul. Michała 2, 46-083 Stare Siołkowice  z dopiskiem  na kopercie „Nabór  na stanowisko  księgowej ” w terminie  do 19.05. 2012r. (włącznie).
Dokumenty, które  wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod  nr telefonu 77/469 45 06.

Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.popielow.pl) Urzędu Gminy w Popielowie oraz na tablicy informacyjnej   Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata  albo od zakończenia  procedury naboru, jeśli do zatrudnienia kandydata doszło.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys(CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niebędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z póżn.zm.) oraz ustawą  z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1593 z póżn.zm.).

Wróć na początek strony