O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A     G M I N Y     W     P O P I E L O W I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu „ Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe dla Gminy Popielów na lata 2012-2027”

PDFobwieszcznie.pdf (106,15KB)

DOCXobwieszcznie..docx (16,82KB)

Wróć na początek strony