Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Utrzymywanie urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych jest
obowiązkiem właścicieli gruntów

W związku z pismem Starostwa Powiatowego w Opolu nr: Oś.6344.10.2012.ZW z dnia 23.05.2012r., związanym z realizacją zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Opolu w zakresie przeprowadzonej kontroli na temat „Sposobu realizacji zadań w zakresie melioracji wodnych w dorzeczu rzeki Odry na terenie Starostwa ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych w latach 2008-2011” informujemy, że zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 145)  utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki.

Popielów, dnia 30 maja 2012r.

 Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony