Rządowy program pomocy uczniom w 2012r. - Wyprawka szkolna

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2012/2013 istnieje możliwość ubiegania się o pomoc finansową na zakup podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w terminie do 10 października 2012r.
 
W 2012 r. odbiorcami programu są:

1. uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły
 podstawowej,
2. uczniowie  słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest jedna z wymienionych niepełnosprawność, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych i gimnazjum

Kwoty dofinansowania

180zł uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
210zł uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
325zł uczniowie klas I – III gimnazjum

 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

1. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 351 zł na osobę w rodzinie (z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej),

UWAGA: o dnia 1 października 2012r. kryterium dochodowe wynosić będzie 456 zł na
osobę w rodzinie
 
2. uczniom klasy I szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 504 zł

3. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej

4. uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych.


Na terenie Gminy Popielów program realizowany będzie w:

Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach, tel. 77 4 692 038
Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie, tel. 77 4 692 026
Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach, tel. 77 4 697 237
Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach, tel. 77 4694 506

Zachęcamy do składania wniosków.


Urząd Gminy w Popielowie

 

Wróć na początek strony