Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - informacja dla pracodawcówPracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę w celu przygotowania zawodowego przypominamy, iż zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996r. Nr 60 poz. 278 z późn. zm.) pracodawca zobowiązany jest zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego stosownie do przepisów art. 195 §1 Kodeksu pracy.

O zawarciu w/w umowy pracodawca zawiadamia Wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego można pobrać ze strony internetowej www.popielow.pl (zakładka Urząd Gminy – załatw sprawę) lub osobiście w pok. 14


Więcej informacji:  pok. 14 lub 77 42-75-835

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony