Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupa Działania Stobrawski Zielony SzlakZarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 20 września 2012 r. o godz. 16.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Pokój.


Proponowany porządek zebrania:
1)      Otwarcie zebrania.
2)       Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3)      Przedstawienie porządku Zebrania.
4)      Przyjęcie porządku Zebrania.
5)      Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji 2008 – 2012.
6)      Wybory władz statutowych Stowarzyszenia na lata 2012 – 2016 (Zarząd, Komisja Rewizyjna):
a)      wybór Komisji skrutacyjnej
b)      przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały
c)      przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały
7)      Ukonstytuowanie się nowych władz.
8)      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.
9)      Sprawy różne.
10)  Zamknięcie zebrania.
 
Zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, jeżeli w wyznaczonym terminie Walnego Zebrania Członków nie stawi się połowa członków uprawnionych do głosowania, Zarząd ma prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w drugim dowolnym przez niego wyznaczonym terminie. Brak uprawnionych do głosowania członków w drugim terminie, nie stanowi przeszkody do podjęcia ważnych uchwał Walnego Zebrania Członków.

Wróć na początek strony