18.09.2012 Informacja dotycząca oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofertW dniu 10.09.2012 Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa „RAZEM” złożyło ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem : 

„Pod zielonym listkiem – miejsce spotkań i integracji międzypokoleniowej.

Oferta została złożona  w trybie Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (DZ. U z 2010r Nr 234 poz. 1536 z późn.).
Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.  poprzez zamieszczenie na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, oraz w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
Zgodnie z Art. 19a ust 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi.
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 25.09.2012r. pisemnie na adres Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46 – 090 Popielów lub na adres e-mail:  

Decyzję o zleceniu realizacji zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia po rozpatrzeniu uwag.

Popielów, 18.09.2012r   

PDFOferta organizacji pozarządowej Stowarzyszenia przyjaciół Popielowa „RAZEM” na realizację zadania publicznego Pod zielonym listkiem - miejsce spotkań i integracji międzypokoleniowej.pdf (1,38MB)

Wróć na początek strony