O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów.


Na podstawie art. 11 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Popielów Uchwały Nr XLIV/315/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Popielów, 46-090 Popielów, ul. Opolska 13 w terminie do dnia 17.12 2012r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

DOCwniosek o zmianę przeznaczenia_SOOP.doc (23,00KB)

Wójt Gminy Popielów
Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony