O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów.


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Popielów Uchwały Nr XLIV/315/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów, wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Popielów, 46-090 Popielów, ul. Opolska 13 w terminie do dnia  17.12. 2012r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

DOCwniosek o zmianę przeznaczenia_SOOP.doc (23,00KB)

Wójt Gminy Popielów
Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony