Możliwość wsparcia dla osób prowadzących działalność gospodarcza i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą


O dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej lub dla działających przedsiębiorców będzie można ubiegać się w 2013r. m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w działaniu 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", w ramach PROW.


Pomoc udzielana jest osobom fizycznym, chcącym rozpocząć działalność gospodarczą oraz podmiotom z tytułu inwestycji związanych z rozwojem mikroprzedsiębiorstw, jeśli siedziba lub oddział, lub miejsce zamieszkania znajduje się w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców, a także jeśli nr PKD pod którym działalność jest/będzie zarejestrowana istnieje w wykazie działalności w których zakresie może być przyznawana pomoc w ramach działania 312 (http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/570/behk_mikro/Kody_PKD.pdf).

Jeżeli firma podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" gdy miejscem jej działalności jest gmina wiejska lub miejsko-wiejska z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys.  Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
 Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć:

  • 100 tys.zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,
  • 200 tys. zł - co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,
  • 300 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

W przypadku, gdy operacja dotyczy działalności związanej z przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalnakwota pomocy wynosi 100 tys. zł, niezależnie od liczby utworzonych miejsc pracy.
Za koszt kwalifikowany nie może być uznany koszt nabycia nieruchomości, natomiast kwalifikowany jest zakup m.in. wyposażenia, sprzętu, maszyn, urządzeń.
Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach omawianego działania obejmuje m.in. koszty zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych służących do przewozu towarów lub osób, naczep lub przyczep – będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:
a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe.

Szczegółowych informacji na powyższy temat oraz planowanych terminów naborów
( zgodnie z aktualnymi informacjami na ten temat, będzie to I kwartał 2013r.) udziela:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu
45-836 Opole, ul. Wrocławska 170 G
tel. (77) 401 84 50 lub bezpłatna infolinia ARiMR: 800380084
e-mail:
www.arimr.gov.pl.

Nowe nabory wniosków z PROW 2007 - 2013

Terminy naborów

Modernizacja gospodarstw rolnych

27 marca - 23 kwietnia 2013 r.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

15 - 26 kwietnia 2013 r.

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

29 kwietnia - 24 maja 2013 r.

Nabory z wniosków z PROW 2007 - 2013 prowadzone przez ARiMR

Terminy naborów

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Od 2009 roku do wyczerpania środków finansowych, ale nie później niż do 31 grudnia 2013 roku.

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Od 2009 roku do wyczerpania środków finansowych, ale nie później niż do 31 grudnia 2013 roku.

Grupy producentów rolnych 

Od 2007 roku do wyczerpania środków finansowych.

 

Wróć na początek strony