22.04.2013 Informacja dotycząca oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofertW dniu 19.04.2013r. Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nowe Siołkowice” złożyło ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem :

„ZIELONA PRZYSTAŃ NA STOBRAWSKIM SZLAKU”

PDFOferta realizacji zadania.pdf (1,57MB)

Oferta została złożona  w trybie Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (DZ. U z 2010r Nr 234 poz. 1536 z późn.).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.  poprzez zamieszczenie na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, oraz w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19a ust 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 29 kwietnia 2013r. pisemnie na adres Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46 – 090 Popielów lub na adres e-mail: ug@popielow.pl  

Decyzję o zleceniu realizacji zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy w drodze Zarządzenia po rozpatrzeniu uwag.

Wróć na początek strony