9.05.2013 Informacja dotycząca oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert


W dniu 7.05.2013r. Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nowe Siołkowice” złożyło ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwoju wsi i społeczeństwa pod tytułem :

Zielony Las-Zielono Wokół Nas-Zróbmy To

Oferta została złożona w trybie Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U z 2010r Nr 234 poz. 1536 z późn.).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.  poprzez zamieszczenie na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, oraz w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19a ust 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 16 maja 2013r. pisemnie na adres Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46 – 090 Popielów lub na adres e-mail:  

Decyzję o zleceniu realizacji zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy w drodze Zarządzenia po rozpatrzeniu uwag.
informacja.pdf  
oferta realizacji zadania .pdf

Wróć na początek strony