OGŁOSZENIE


Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „Opolszczyzna” działającej na terenie gmin: Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie przez sektor społeczno – gospodarczy w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
na następujące rodzaje operacji:

• Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
- limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 616 663, 95 złotych;
• Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
- limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 416 735,74 złotych;
• Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
- limit dostępnych w ramach naboru wynosi 292 835,74 złotych;

Termin składania wniosków: od 03.07.2013 r. do 02.08.2013 r.

Miejsce składania wniosków :
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, plac Kopernika 5/3, 45-040 Opole, I piętro, w dni robocze od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00

Tryb składania wniosków:
Wniosek wraz z załącznikami należy składać na odpowiednim formularzu,
Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD),
Wniosek należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
• wzór wniosku o dofinansowanie;
• wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie;
• kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich;
są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – www.opolskie.pl
• Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” – www.lgropolszczyzna.com
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”, pl. Kopernika 5/3, 45-040 Opole, nr tel. 77 403 31 72 lub drogą elektroniczną: projekty.lgropolszczyzna@gmail.com
   

 

Wróć na początek strony