12.07.2013 Informacja o projekcie systemowym realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pt. Powrót do zatrudnienia


    Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na stronie www.opiekun.wup.opole.pl zamieścił szczegółową informację na temat prowadzonego projektu systemowo pt. Powrót do zatrudnienia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

    Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i opiera się na przeszkoleniu  oraz zatrudnieniu opiekunów dzieci do lat 3
(tzw. opiekunów dziennych).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji.
           
    W ramach projektu zakłada się podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 600 osób zamieszkujących teren woj. opolskiego poprzez zdobycie nowych kwalifikacji, wzrost wiedzy i kompetencji oraz doświadczenia zawodowego, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w zawodzie opiekuna dziennego dzieci do lat 3.

   Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy), które mieszczą się w przedziale wiekowym od 18-64 lat oraz posiadają wykształcenie minimum średnie i mieszkają w woj.opolskim. Ponadto osoby, które zdecydują się przystąpić do projektu muszą spełnić wymogi określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011r.

   Realizator projektu zapewnia bezpłatne szkolenie w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat 3. Szkolenie podstawowe w wymiarze 160 godzin, z czego 30 h to praktyka w żłobku. Proponujemy również szkolenie dla osób, które zainteresowane są pracą w żłobku w wymiarze 280 godzin oraz 40 godzinny kurs uzupełniający dla osób, które posiadają udokumentowane kwalifikacje w zawodach: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

opracowane na podstawie informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Wróć na początek strony