Rządowy program pomocy uczniom w 2013r.- Wyprawka szkolnaW związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2013/2014 istnieje możliwość ubiegania się o pomoc finansową na zakup podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w terminie do 12 września 2013r.
 
W 2013r. odbiorcami programu są:

1.    uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III oraz klasy V szkoły podstawowej,
2.    uczniowie  słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest jedna z wymienionych niepełnosprawność, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do klas I-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum

Kwoty dofinansowania

uczniowie klas I–III oraz niepełnosprawni uczniowie klas I-III szkoły podstawowej do kwoty 225zł
uczniowie klasy V oraz niepełnosprawni uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej do kwoty 325zł
wyłącznie niepełnosprawni uczniowie klas I – III gimnazjum do kwoty 350zł

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

1.    uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. 456zł na osobę w rodzinie
(z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej),

2.    uczniom klasy I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 539zł

3.    uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w
art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy, na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń,

4.    uczniom niepełnosprawnym posiadającym aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych oraz gimnazjum bez względu na dochód na jednego członka rodziny


Na terenie Gminy Popielów program realizowany będzie w:

Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach, tel. 77 4 692 038
Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie, tel. 77 4 692 026
Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach, tel. 77 4 697 237
Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach, tel. 77 4694 506

Zachęcamy do składania wniosków.


Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony