Konsultacja projektu „Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

1. Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii na temat projektu „Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”  organizacji pozarządowych i i podmiotów prowadzących na terenie Gminy Popielów działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez publikację projektu programu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Popielów, stronie internetowej Gminy Popielów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
3. Warunkiem udziału w konsultacjach jest pisemne zgłoszenie opinii i uwag za pomocą formularza, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0050.444.2013 Wójta Gminy Popielów z dnia 7.11.2013 r.
4. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać od 8 listopada 2013 r. roku do
18 listopada 2013 roku w Biurze Rady Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 lub na adres
e-mailowy: radagminy@popielow.pl
5. Opinie i uwagi złożone na innym formularzu lub po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględnione.
6. Po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych opinii i uwag, z przeprowadzonych konsultacji sporządzona zostanie informacja, która zostanie zamieszczona na stronie www.popielow.pl oraz www.bip.popielow.pl
7. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie wiążą organów Gminy.
8. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-444-2013 z dnia 7.11.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (595,87KB)

DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII-2013.doc Program Współpracy na 2014 rok.doc (142,00KB)

DOCFormularz do konsultacji.doc (35,00KB)

PDFprojekt Gminnego Programu Współpracy z organizacjami poarządowymi na 2014 r..pdf (359,56KB)

PDFProtokół z wynikami konsultacji.pdf (450,99KB)

Wróć na początek strony