INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERTZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego:   Gmina Popielów
Adres zamawiającego:    ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, woj. opolskie
Telefon:                       (77) 427 58 22
Faks:                            (77) 427 58 38

ZADANIE
1.    Roboty remontowe budynku zaplecza sportowego na terenie boiska sportowego LZS Stare Siołkowice.

2.    Dostosowanie istniejącego zaplecza sportowego w Starych Siołkowicach do infrastruktury ogólnodostępnej – Rozbudowa budynku zaplecza sportowego. Stare Siołkowice, gm. Popielów    dz. nr 50, 53 km 1- obr. Stare Siołkowice

ZMIANA  -   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Ofertę należy złożyć w terminie  do dnia 05.05. 2014r.
2.    Oferta  powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  ug@popielow.pl lub faksem na nr (77) 427 58 38, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, (sekretariat)
3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁ NR 1 – PRZEDMIAR  ROBÓT SKORYGOWANY PDFzaplecze sportowe 29.04 PRDM.pdf (111,53KB)

Wróć na początek strony