28.04.2014 Przystąpienie do współpracy przy realizacji projektu „Powrót do zatrudnienia”

logo - powrót do zatrudnienia.jpeg
   W dniu 28 kwietnia 2014r Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński podpisał porozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji opiekuna dziennego w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia”.
Projekt systemowy pt„Powrót do zatrudnienia” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

   W ramach projektu zakłada się przeszkolenie i zatrudnienie dziennych opiekunów, którzy sprawować będą opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.

Pełna informacja o projekcie jest dostępna na stronie  www.opiekun.wup.opole.pl

   Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy), które mieszczą się w przedziale wiekowym od 18-64 lat oraz posiadają wykształcenie minimum średnie i mieszkają w woj.opolskim. Ponadto osoby, które zdecydują się przystąpić do projektu muszą spełnić wymogi określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011r.

Projekt realizowany jest w do czerwca 2015r.

   Realizator projektu zapewnia bezpłatne szkolenie w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat 3. Szkolenie podstawowe w wymiarze 160 godzin, z czego 30 h to praktyka w żłobku. Proponujemy również szkolenie dla osób, które zainteresowane są pracą w żłobku w wymiarze 280 godzin oraz 40 godzinny kurs uzupełniający dla osób, które posiadają udokumentowane kwalifikacje w zawodach: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Po uzyskaniu certyfikatu ukończenia szkolenia uczestnicy projektu mogą podjąć zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuna dziennego (osoby wybrane w drodze konkursu ogłoszonego przez gminy), a wynagrodzenie za wykonywaną pracę będzie finansowane w ramach projektu.

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony