Informacje dotyczące zapisania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2014-2015


Dyrektorzy przedszkoli informują o zasadach rekrutacji do Przedszkoli Publicznych w Gminie Popielów na rok szkolny 2014/2015

Szanowni Rodzice!

Przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące zapisania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Popielów odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7)

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci przyjętych do przedszkoli w poprzednich latach składają „Deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego”


Rodzic (opiekun prawny) kandydata do przedszkola składa do dyrektora przedszkola „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego w roku szkolnym 2014/2015” zgodnie z ustalonym terminarzem i wzorami dokumentów

I.    Postepowanie rekrutacyjne

1.    Dzieci do publicznych przedszkoli przyjmuje się po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego. W trakcie roku szkolnego dziecko do przedszkola przyjmuje dyrektor przedszkola,

2.    W celu przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją,

3.    Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego w roku szkolnym 2014/2015” składa się do dyrektora przedszkola,

4.    Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, wynikające z ustawy, mające jednakową wartość punktową:

a.    wielodzietność rodziny kandydata
b.    niepełnosprawność kandydata
c.    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d.    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e.    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f.    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g.    objęcie kandydata pieczą zastępczą

5.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postepowania rekrutacyjnego,

6.    Na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Popielów,

7.    Kryteria te uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb kandydata i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych,

8.    Kryteria dodatkowe to:
 

a.    oboje rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy – zlecenia, lub studiują w systemie stacjonarnym lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 pkt

b.    jeden z rodziców (opiekun prawny) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy – zlecenia lub studiuje w systemie stacjonarnym lub wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 4 pkt

c.    rodzic (opiekun prawny) dziecka deklaruje potrzebę wydłużonego czasu pobytu dziecka w przedszkolu, powyżej 6 godzin dziennie – 4 pkt

d.    dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji bytowej i jego rodzina jest objęta pracą socjalną – 10 pkt

e.    rodzice (opiekunowie prawni) zameldowani są na terenie gminy Popielów – 4 pkt


9.    Kandydaci mieszkający poza obszarem gminy Popielów mogą być przyjęci do przedszkola publicznego w sytuacji, gdy wszyscy kandydaci zamieszkali na terenie gminy Popielów zostali przyjęci, a przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami


II.    Terminarz rekrutacji i wyniki rekrutacji

1.    Wnioski o przyjęcie do przedszkola razem z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany złożyć w terminie do 31 marca 2014r.

2.    Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza Komisja, o której mowa w części I pkt. 2

3.    Do zadań Komisji należy:

a.    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 18 kwietnia 2014r.
do godz. 15:00

b.    ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 30 maja 2014r. do godz. 15:00

c.    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

4.    Listy, o których mowa w ust. 3 pkt. a, b zawierające imiona i nazwiska kandydatów oraz datę ich sporządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola,

5.    Komisja przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty

6.    Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli prowadzona jest w terminach podanych w części IV

III.    Dodatkowe informacje o kandydacie przekazywane przez rodzica Dyrektorowi przedszkola

W celu zapewnienia dzieciom przyjętym do przedszkola odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych  rodzic (opiekun prawny) dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia dziecka, stosowanej u dziecka diecie i jego rozwoju psychofizycznym.

IV.    Dodatkowe informacje, wzory dokumentów

Więcej informacjina temat rekrutacji można uzyskać u Dyrektorówprzedszkoli:

1.    Przedszkole Publiczne w Popielowie, tel. 77 4 692 133
2.    Przedszkole Publiczne w Karłowicach, tel. 77 4 697 167
3.    Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach, tel. 77 4 692 149Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego (DOCXTerminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów, postępowia uzupełniającego..docx (19,17KB))


Wzory dokumentów do pobrania:

1.    DOCWzór deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014 2015.doc (57,50KB)
2.    DOCXWzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego w roku szkolnym 2014 2015..docx (27,74KB)
3.    DOCXWzór oświadczenie dotyczącego rodziny wielodzietnej..docx (15,01KB)
4.    DOCXWzór oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka..docx (15,11KB)

 

Wróć na początek strony