2014.11.14 Informacja dotycząca oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofertW dniu 6.11.2014r. Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa RAZEM złożyło ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, rozwoju wsi i społeczeństwa, kultury i rekreacji pod tytułem :

„Spokojny przystanek na Stobrawskim Zielonym Szlaku”

Oferta została złożona w trybie Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U z 2014 r poz. 1118 z późn.).
Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, oraz w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
Zgodnie z art. 19a ust 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi.
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 21 listopada 2014r pisemnie na adres Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46 – 090 Popielów lub na adres e-mail: ug@popielow.pl
Decyzję o zleceniu realizacji zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy w drodze Zarządzenia po rozpatrzeniu uwag.


PDFSkan oferty.pdf (5,18MB)

PDFInformacja na temat uwag zgłoszonych do oferty.pdf (326,07KB)

Wróć na początek strony