Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo, uprzejmie informujmy, że zakończono opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów”. Obecnie przystępujemy do procedury konsultacji społecznych ww. dokumentu wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w proces opiniowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów. Oba dokumenty są dostępne w Urzędzie Gminy Popielów oraz na stronie biuletynu informacji publicznej: www.bip.popielow.pl w zakładce „Ogłoszenia”- „Ochrona Środowiska”. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Popielów, 46-090 Popielów, ul. Opolska 13, a także mailowo na adres: w terminie do dnia 4 lutego 2015 r.
Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), tylko inwestycje zapisane w Planie gospodarki niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z POIiŚ. Przewidywana pula środków wynosi ponad 27,5 mld euro. Na działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, przewidziano w nowym okresie programowania ponad 9 mld euro.

 logo.jpeg

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POPIELÓW

Wróć na początek strony