Skuteczność działania Gminy Popielów jest bardzo wysoka dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków unijnych.    Wysokość ogólnej kwoty dochodów Gminy Popielów na przestrzeni ostatnich lat determinują pozyskane środki w ramach projektów unijnych. Od 2004 roku do 2012 roku do budżetu Gminy Popielów wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej łącznie w wysokości 24 637 552,61 złotych.  

    W latach 2013-2014 Gmina Popielów pozyska kolejne dochody (na które już zostały podpisane umowy) w wysokości 4 401 299,74 złotych.

    Łączna wartość otrzymanej pomocy w ramach projektów z budżetu UE w latach 2004-2014 wyniesie,
29 354 462,58 złotych.

    Poniższy wykres obrazuje w jaki sposób następowała absorpcja przez gminę środków realizowanych w ramach projektów unijnych.

wykres.jpeg

Budżet Gminy 2007

dochody 17 053 828,60 zł
wydatki 17 510 460,17 zł
przychody 2 170 157,50 zł rozchody 1 269 539,16 zł
razem 19 223 968,10 zł   18 779 999,33

 

Budżet Gminy 2008

dochody 19 413 628,66 zł
wydatki 18.886.752,95 zł
przychody 2 268 459,81 zł rozchody 2 020 583,41 zł
razem 21 682 088,47 zł   20 907 336,36

 

Budżet Gminy 2009

dochody 19 458 741,13 zł
wydatki 18 656 405,02 zł
przychody 1 113 021,54 zł rozchody 1 121 386,00 zł
razem 20 571 762,67 zł   19 777 791,02

 

Budżet Gminy 2010

dochody 25 351 881,04 zł
wydatki 28 020 825,25 zł
przychody 6 958 630,54 zł rozchody 3 764 780,29 zł
razem 32 310 511,58 zł   31 785 605,54

 

Budżet Gminy 2011

dochody 26 685 886,70 zł
wydatki 30 415 793,62 zł
przychody 10 322 788,85 zł rozchody 6 070 827,95 zł
razem 37 008 675,55 zł   36 486 621,57

 

Budżet Gminy 2012

dochody 25 411 813,37 zł
wydatki 25 377 862,00 zł
przychody 5 747 313,55 zł rozchody 5 527 965,39 zł
razem 31 159 126,92 zł   30 905 827,39

 

 Struktura wydatków w latach 2006-2012

Rodzaj

wydatków

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
bieżące 11 189 717 12 735 292 13 605 938 14 971 350 16 056 449 19 519 605 18 116 889 18 785 870
majątkowe 11 578 228 3 821 624 3 904 522 3 915 402 2 599 955 8 501 219 13 298 904 6 591 991

majątkowe

% ogółu

wydatków

49,15% 23,08% 23,30% 22,73% 13,94% 30,34% 40,44% 25,98%

 Dynamika wydatków wskazuje, ze główny strumień środków został skierowany na działalność inwestycyjną

Jest to możliwe dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków pozabudżetowych

W roku 2012 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 17,32% dochodów budżetu

Struktura dochodów gminy w 2012 roku.jpeg

   Analiza porównawcza realizacji planów finansowych za lata 2009-2012 obrazuje w analizowanym okresie dynamikę wzrostu strony dochodowej jak i wydatkowej  w jednostkach podległych.

   Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy za 2012 rok w porównaniu do lat ubiegłych przedstawia się następująco:

Dochody i wydatki.jpeg

 

  2009 2010 2011 2012
Dochody 19 458 741,13 25 351 881,04 26 685 886,70 25 411 813,37
Wydatki 18 656 405,02 28 020 825,25 30 415 793,62 25 377 862,00


   Osiągnięty w 2012 r dodatni wynik budżetu wynika z oszczędności na działalności bieżącej gminy  Mając na względzie nowe reguły budżetowe ograniczające wydatki bieżące, w jednostkach organizacyjnych, a zwłaszcza w Urzędzie Gminy w Popielowie gospodarkę finansową prowadzono w powiązaniu z osiągniętymi dochodami  
   Poziom wykonania dochodów bieżących powiększonych o wolne środki pokrywa realizację wydatków bieżących, co świadczy o prawidłowej realizacji budżetu  W 2012r wypełnione zostały zatem wymogi art  242 ust 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  Wypracowana nadwyżka operacyjna za 2012 rok wyniosła 1 997 984,46 złotych 
 

Wróć na początek strony