Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie współfinansowany ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego - BUDUJEMY WŁASNY LOS - NIE CZEKAMY NA LEPSZE JUTRO

Kapitał Ludzki - logotyp-200.jpeg UE+EFS_L-kolor_kadr-65.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu społecznego
w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie z dniem 1 marca 2010 r. przystąpił do kontynuacji  projektu BUDUJEMY WŁASNY LOS - NIE CZEKAMY NA LEPSZE JUTRO Projekt ten realizowany jest na podstawie przygotowanego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

    Głównym celem  projektu BUDUJEMY WŁASNY LOS - NIE CZEKAMY NA LEPSZE  JUTRO jest wsparcie niepracujących klientów pomocy społecznej w przezwyciężaniu indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy i funkcjonowaniu w życiu społecznym, wyeliminowanie i zahamowanie zjawiska wykluczenia społecznego z jednoczesną integracją ze społeczeństwem poprzez:
•    zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez kontrakty socjalne
•    stworzenie warunków do wyeliminowania barier edukacyjnych społecznych, psychologicznych i zawodowych,
•    uzyskanie zdolności do zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,

Projekt kierowany jest do 10 osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez zawarcie 10 kontraktów socjalnych. W ramach kontraktów przewiduje się wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym, edukacyjnym i społecznym. Kontrakty zawierać będą elementy zarówno grupowe, jak i indywidualne.

W ramach zadania przewidziane zostały:
•    indywidualne i grupowe konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem dla 10 osób,
•    warsztaty terapii zwalczania agresji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów dla 10 osób
•    kursy zawodowe: spawacz, kelner, kasy fiskalne, florystyka, krawiectwo, obsługa wózków widłowych dla 10 osób
•    kurs prawa jazdy dla 10 osób

Trwałym efektem projektu ma być zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej i zwiększenie liczby osób gotowych do podjęcia zatrudnienia.
Tegoroczny projekt realizowany jest od 1 marca do 30 listopada 2010r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
 ul. Powstańców 12,
46-090 Popielów
 tel. 077 427 57 10

Wróć na początek strony