ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W GMINIE POPIELÓW POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W KARŁOWICACH ORAZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I WYMIANĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W KURZNIACH

 

 LOGA.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

Tytuł projektu

Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach

Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa

4 Ochrona środowiska

Działanie

4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami

Całkowita wartość projektu 

8 642 936,18zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

5 868 665,15zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 2 774 271,03 zł
Okres realizacji projektu 2009-2011
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 31.10.2011r.
Cel realizacji projektu

Celem bezpośrednim projektu byłouregulowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Popielów, co wpłynęło na osiągnięcie celu ogólnego Projektu, jakim była poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy. Rozwój infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na tym obszarze spowodował likwidację często nieszczelnych szamb przydomowych oraz ograniczył wylewanie ścieków komunalnych na pola, do okolicznych cieków wodnych czy do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wpłynęło to na poprawę jakości wód gruntowych i gleby oraz przyczyniło się do uzyskania lepszych parametrów wód powierzchniowych na terenie Gminy Popielów, a także gmin ościennych. Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Popielów, stworzyło warunki dla rozwoju na tym terenie wszelkich inwestycji o charakterze usługowym (m.in. z branży turystycznej).

Efekty rzeczowe realizacji projektu

- budowa kanalizacji sanitarnej dł. 12,68272 km grawitacyjno- ciśnieniowej w miejscowości Karłowice,
- budowa kanalizacji sanitarnej dł. 6,55498 km grawitacyjno- ciśnieniowej w miejscowości Kurznie,
- wymiana będącej w złym stanie technicznym sieci wodociągowej dł. 6,75405 km w miejscowości Kurznie, obejmująca tych samych odbiorców, co kanalizacja sanitarna,
- przebudowa 0,615 km kanalizacji deszczowej w miejscowości Karłowice, w ciągu ul. Brzeskiej, gdzie wykonywane będą również roboty przy kanalizacji sanitarnej

 

Wróć na początek strony