BUDOWA DROGI GMINNEJ 101841 O POPIELÓW - LUBIENIA

 

 LOGA.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

Tytuł projektu

Budowa drogi gminnej 101841 O Popielów – Lubienia

Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa

3 Transport

Działanie

3.1 Infrastruktura drogowa

Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne

Całkowita wartość projektu 

1 135 427,69zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

963 199,69zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 172 228,00 zł
Okres realizacji projektu 2010-2011
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 30.06.2011r.
Cel realizacji projektu

Celem projektu byłopodniesienie standardu gminnej infrastruktury drogowej poprzez budowę drogi gminnej 101841 O Popielów – Lubienia. Projekt skupiał się na działaniach mających doprowadzić do podniesienia standardu gminnej infrastruktury drogowej o znaczeniu gospodarczym. Modernizowana droga zapewniła dostępność komunikacyjną do terenów inwestycyjnych i zapewniła istotne połączenia z innymi drogami.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

W ramach projektu wybudowano drogę gminną o nawierzchni asfaltowej na odcinku 1,899 km, przebiegającą pomiędzy miejscowościami Popielów i Lubienia. Droga uzyskała następujące parametry: szerokość jezdni 3,0-3,5m w terenie niezabudowanym, szerokość jezdni5,0-5,5 m w terenie zabudowanym, szerokość mijanek – 4,5 i 5,0m, długość mijanek od 30 do 40 m, szerokość pobocza - 0,80 m, spadek poprzeczny jezdni - 2%, spadek poprzeczny poboczy - 5%. Niniejsze parametry gwarantują poprawę bezpieczeństwa m.in. poprzez: przebudowę skrzyżowania ul. Popielowskiej z ul. Wiejska (droga powiatowa) w m. Lubienia, nawierzchnia drogi równa z odpowiednimi spadkami, co pozwoliło uniknąć zastoisk wody.

 

Wróć na początek strony