BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA TERENÓW INWESTYCYJNYCH BUDOWA DROGI W NOWYCH SIOŁKOWICACH

 

 LOGA.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

Tytuł projektu

Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych – budowa drogi w Nowych Siołkowicach

Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa

3 Transport

Działanie

3.1 Infrastruktura drogowa

Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne

Całkowita wartość projektu 

425 884,92 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

346 440,26 zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 79 444,66 zł
Okres realizacji projektu 2009-2010
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 31.05.2010r.
Cel realizacji projektu

Celem projektu byłapoprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Popielów oraz poprawa dostępności ludności obszarów wiejskich do instytucji i organizacji użyteczności publicznej zlokalizowanych w Popielowie, a także ogólna poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych o powierzchni około 25 ha wydzielonych nieopodal miejscowości Nowe Siołkowice.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

Efekty rzeczowe Projekt dotyczył przebudowy trzech dróg gminnych w Nowych Siołkowicach stanowiących jednolity ciąg drogowy: ul. Piaskowej, ul. Szkolnej oraz ul. Polnej. Na odcinku dróg, o całkowitej długości 0,935km w ramach Projektu położono nową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Rekonstrukcja ciągu dróg polegała na rozebraniu istniejących dróg, wyprofilowaniu pobocza i skarp, wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa drogowego, ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni, wykonaniu zjazdów w obrębie szerokości pasa drogowego.

 

Wróć na początek strony