ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM WSI STARE SIOŁKOWICE

 

LOGA_2.jpeg

Tytuł projektu

Zagospodarowanie terenu Centrum Wsi Stare Siołkowice

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś priorytetowa

3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie

313, 322, 323Odnowa i rozwój wsi

Całkowita wartość projektu 

881 522,78 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

500 000,00 zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 381 522,78 zł
Okres realizacji projektu 2010
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 30.10.2010r.
Cel realizacji projektu

Celem projektu byłowzmocnienie tożsamości, odbudowa więzi społecznych oraz tradycji mieszkańców poprzez przywrócenie historycznych aspektów w zagospodarowaniu miejscowości. Działanie polegało na wyeksponowaniu historycznie ukształtowanego, owalnicowego układu przestrzennego wsi z wizualnym odtworzeniem istniejących w przeszłości stawów. Realizacja zadania stworzyła miejsca spotkań, które pozwolą zintegrować mieszkańców. Projekt przyczynił się również do wzbogacenia strefy turystycznej województwa opolskiego.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

W ramach operacji ukształtowano tereny zielone poprzez nasadzenia drzew, krzewów i bylin; wykonano  alejki spacerowe wraz z elementami małej architektury tj. ławki, tablice, pomosty, przyłączono sieć wodociągową do zdrojów ulicznych oraz całość terenu oświetlono.

 Centrum Stare Siołkowice.jpeg

Wróć na początek strony