PROJEKT - NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI - W PUBLICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA DZIERŻONA W KARŁOWICACH

Kapitał Ludzki - logotyp-200.jpeglogoNTUE2-65.jpegUE-EFS-65.jpeg


100_0125-800.jpeg   W roku szkolnym 2009/2010 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach realizowała Projekt „Nowe Technologie na Usługach Edukacji”. Projekt realizowany był wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, a współfinansowany ze środków Unii Europejski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i budżetu państwa.

wodip.jpeg W ramach realizacji projektu szkoła otrzymała projektor multimedialny, dyktafon cyfrowy, dalmierz, skaner, krótkofalówki, aparat fotograficzny, odbiornik GPS- lokalizator tras.
    Zajęcia prowadzone były w czterech grupach : Grupa 1 – „Moja szkoła”, Grupa 2 – „Moja parafia”, Grupa 3 – „Moja gmina”, Grupa 4 – „Moja okolica”
    Podczas zajęć wszystkie grupy zapoznały się z zasadami działania, obsługi oraz możliwościami wykorzystania w  praktyce otrzymanych urządzeń. W każdej z grup przeprowadzone zostało 30  godzin zajęć pozalekcyjne.
        Losowo wybrana grupa 12 uczniów miała okazję pojechać na wycieczkę do Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu i wziąć udział w „Pokazach nowych technologii”.


Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Karłowicach
Elżbieta Górka

Wróć na początek strony