POKL - ADMINISTRACJA

baner.jpeg

Powiat Opolski

  w partnerstwie z : Gminą Branice, Gminą Cisek, Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Głogówek, Gminą Głubczyce, Gminą Głuchołazy, Gminą Kłodawa, Gminą Lubsza, Gminą Olszanka, Gminą Polska Cerekiew, Gminą Popielów, Gminą Prudnik, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Prudnickim oraz Powiatem Złotoryjskim

realizuje 

w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 „Człowiek – najlepsza inwestycja”

 projekt pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł Projektu

Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej
Nr Umowy UDA-POLK.05.02.01-00-122/13-00
Wartość Projektu 3 867 820,00 zł
w tym środki z : Unii Europejskiej  –  3 287 647,00 zł
budżetu jednostek samorządu terytorialnego –     580 173,00 zł
 
Okres realizacji Maj 2014 r. – Sierpień 2015 r.
Cele Projektu Głównym celem projektu jest poprawa skuteczności świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji z wykorzystaniem Profilu Zaufanego w okresie realizacji projektu w 16 jednostkach samorządu terytorialnego  w woj. opolskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim przez podniesienie kompetencji 956 pracowników, modernizację infrastruktury i systemów teleinformatycznych oraz działania informacyjne i promocyjne.
Realizacja Projektu  Realizacja projektu pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” polegać będzie na wdrożeniu odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej, w szczególności oprogramowania ułatwiającego obywatelowi korzystanie z elektronicznego obiegu dokumentów, czytelnego i łatwego w użyciu, jak również wdrożenie oprogramowania wspierającego pracę urzędników i archiwizację. Utworzonych zostanie 16 punktów autoryzacji Profili Zaufanych (w każdej JST). Elementem realizacji projektu jest przeszkolenie pracowników JST uczestniczących w projekcie z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz szeroko zakrojona kampania informacyjo-promocyjna.

Partnerzy

w projekcie:

1.    Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki
te. 77 469 55 25
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl

2.    Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
tel. 77 485 30 21
e-mail: um@glubczyce.pl

3.    Gmina Cisek
ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek
tel. 77 487 11 57
e-mail: info@cisek.pl

4.    Powiat Prudnicki
ul. Tadeusza Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
tel. 77 438 17 00
e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl

5.    Gmina Głogówek
ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek
tel. 77 406 99 00
e-mail: sekretariat@glogowek.pl

6.    Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl

7.    Gmina Prudnik
ul. Tadeusza Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
tel. 77 406 62 00
e-mail: um@prudnik.pl

8.    Gmina Olszanka
Olszanka 16, 49-332 Olszanka
tel. 77 412 96 82
e-mail: ug@olszanka.pl

9.    Gmina Popielów
ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
tel. 77 427 58 22
e-mail: ug@popielow.pl

10.    Gmina Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew
tel. 77 480 14 60
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
11.    Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
tel. 77 409 21 00
e-mail: umig@glucholazy.pl

12.    Gmina Branice
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
tel. 77 486 82 28
e-mail: ug@branice.pl

13.    Powiat Głubczycki
ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
tel. 77 485 30 21
e-mail: um@glubczyce.pl

14.    Gmina Kłodawa
ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
tel. 63 273 01 01
e-mail: urzad@klodawa.wlkp.pl

15.    Powiat Złotoryjski
Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
tel. 76 878 69 40
e-mail: starostwo@powiat-zlotoryja.pl
 
Biuro projektu ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole
budynek Starostwa Powiatowego w Opolu, pok. 309
Koordynatorzy projektu Natalia Mróz-Złoty
Koordynator
Tel. 77 54 15 110
e-mail:

Anna Mikołaszewska
Asystent koordynatora
tel. 077 54 15 119
e-mail:

Manfred Kupka
Asystent koordynatora
tel. 077 54 15 172
e-mail:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wróć na początek strony