System selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Popielów

System selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Popielów

 Gmina położona jest na obszarze o wyjątkowych walorach przyrodniczych – około 70% terytorium znajduje się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, a także na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, na obszarze sieci przyrodniczej NATURA 2000 Dolina Odry - Grądy Odrzańskie oraz na terenie gminy znajdują się dwa zatwierdzone użytki ekologiczne „Gęsi Staw” i „Puchacz”, w związku z tym podejmuje działania na rzecz poprawy stanu i jakości środowiska. Prezentowane rozwiązania działań z zakresu gospodarki odpadami wiążą się z priorytetowym podejściem gminy do problemu powstających na jej terenie odpadów i minimalizacji ich oddziaływania na otaczające środowisko naturalne.

Analiza istniejących uwarunkowań środowiskowych i społeczno – ekonomicznych pozwoliła na wdrożenie kompleksowego i optymalnego systemu gospodarowania odpadami powstającymi na terenie gminy Popielów. Zastosowany model gospodarki odpadami w gminie uwzględnił cel nadrzędny polityki ekologicznej państwa, którym jest zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązaniu problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystywanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwienie odpadów niewykorzystanych.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. zaprzestano przyjmowania odpadów komunalnych na Gminnym Składowisku Odpadów w Karłowicach i tym samym rozpoczął się okres obowiązywania aktualnego systemu, opartego przede wszystkim na selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, regularnym odbiorze odpadów niebezpiecznych, zbiórce odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wywozie odpadów komunalnych poza teren gminy, co jest zgodne              z zaleceniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Przed wprowadzeniem aktualnego systemu gospodarki odpadami nie realizowano selektywnej zbiórki odpadów, zmieszane odpady komunalne z terenu gminy wraz z znajdującymi się wśród nich odpadami niebezpiecznymi, deponowane były na Gminnym Składowisku Odpadów w Karłowicach. Po zamknięciu składowiska w grudniu 2004 r. podjęto działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

      Każde gospodarstwo domowe z początkiem roku zostaje wyposażone w jeden zestaw worków do selektywnej zbiórki odpadów składającego się z czterech worków w kolorach: niebieski (makulatura), żółty (tworzywa sztuczne), zielony (szkło kolorowe) i biały (szkło białe). Na workach i pojemnikach umieszczane są informacje z określeniem rodzaju odpadów, jakie można do niego wrzucać, a jakich nie wolno. Częstotliwość odbioru worków z surowcami wtórnymi wynosi raz na miesiąc. Dokładny harmonogram mieszkańcy otrzymują z początkiem roku a ponadto znajduje się on na stronie internetowej gminy.

Odpady biodegradowalne unieszkodliwiane są indywidualnie przez mieszkańców w przydomowych kompostownikach lub zbierane do specjalnych brązowych worków, dostępnych u przedsiębiorcy odbierającego odpady.

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych obejmuje ustawienie 10 zestawów pojemników na odpady niebezpieczne po dwa pojemniki w zestawie (jeden - na baterie, zużyte lekarstwa, drugi – na opakowania po olejach, farbach, klejach, aerozole, opakowania z pozostałościami farb, tuszów, żywic, zużytego oleju samochodowego),

Do akcji zbiórki niektórych odpadów niebezpiecznych włączyły się również szkoły (zbiórka baterii), wybrane sklepy (opakowania po środkach ochrony roślin) oraz stacje diagnostyczne i warsztaty samochodowe (zużyte oleje samochodowe i akumulatory). Zbiórka baterii w szkołach jest elementem programu edukacyjnego dzieci i młodzieży. Natomiast zbiórka akumulatorów przez punkty serwisowe oraz opakowań po toksycznych środkach ochrony roślin przez wybrane sklepy jest dopełnieniem ustawowych obowiązków nałożonych na posiadaczy tychże odpadów.

Zebrane odpady niebezpieczne przekazywane są do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

            Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się dwa razy w roku, a firma zajmująca się ich odbiorem wykonuje te czynności bezpłatnie.

Zbiórką odpadów budowlanych w miejscu ich powstania zajmują się wytwórcy tych odpadów – firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe. Segregowanie tych odpadów na przydatne do odzysku i nadające się tylko do składowania odbywa się już na placu budowy. Miejsce i czas obioru odpadów budowlanych zależne jest od harmonogramu prac budowlanych.

Ponadto prowadzona jest zbiórka padłych zwierząt z terenu gminy, realizowana przez podmiot uprawniony do wywozu i unieszkodliwiania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Na podstawie przedkładanych informacji od osób fizycznych prowadzona jest ewidencja miejsc, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. W urzędzie gminy można uzyskać wszelkie informacje na temat bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualnych możliwościach pozyskania dofinansowania na ten cel.

            Pozwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli posesji posiadają na terenie Gminy Popielów dwa przedsiębiorstwa: REMONDIS Opole Sp. z o.o. oraz ELKOM Sp. z o.o. Brzezie k/Opola, które deponują zebrane odpady na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu.    

Zorganizowaną zbiórką odpadów objętych jest 80 % gospodarstw z terenu gminy Popielów, wynika to z faktu iż wiele osób zameldowanych w Polsce przebywa lub pracuje na stałe za granicą.

PDFHARMONOGRAM ZBIÓRKI Remondis.pdf (37,36KB)

PDFHarmonogram odpady niesegregowane.pdf (29,00KB)

PDFHarmonogram zbiórki odpadów ELKOM.pdf (36,62KB)

Wróć na początek strony