Rekultywacja składowiska odpadów

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW

DSC03913-400.jpeg    Gminne składowisko odpadów w Karłowicach zostało wybudowane w 1991 r. zgodnie z obowiązującymi na tamte czasy przepisami. Powierzchnia zajmowanego terenu w granicach ogrodzenia wynosi 0,84 ha, natomiast niecka składowiska odpadów 0,5 ha. Niecka nie jest podzielona na kwatery, posiada obwałowanie. Pod dnem niecki jest warstwa uszczelniająca z piasku oraz folii PEMD. Niecka zaopatrzona jest w instalację odwadniającą, składającą się z sieci rur drenarskich oraz bezodpływowego zbiornika na odcieki. Dno niecki posiada ukształtowanie z zachowaniem spadków w granicach 0,25 – 0,4% w kierunku zbiornika w celu zachowania prawidłowej pracy drenażu odcieków. Niecka nie posiada instalacji odgazowującej złoża, lecz trzy studnie (piezometry) odgazowujące, które służą do pomiaru emisji i składu gazu składowiskowego – zainstalowane w marcu 2005 r. po zakończonej eksploatacji składowiska. Elementem stałego wyposażenia składowiska odpadów, przewidywanymi do obserwacji wpływu obiektu na środowisko są otwory piezometryczne – 3 szt., stanowiące punkty kontroli poziomu wód gruntowych oraz poboru prób. Zdjęcie nr 1-400.jpeg
   Składowisko zostało zamknięte 31 grudnia 2004 r. z uwagi na wypełnienie niecki odpadami. Przewidywany okres eksploatacji był odleglejszy, jednak ilość zdeponowanych odpadów po powodzi w lipcu 1997 r. spowodowała szybsze wypełnienie niecki. W związku          z zaprzestaniem przyjmowania odpadów komunalnych z dniem 1 stycznia 2005 r. na składowisko, rozpoczęto przygotowania do jego rekultywacji. W kwietniu 2005 r. został wykonany „Projekt rekultywacji i zagospodarowania składowiska. Decyzją Starosty Opolskiego z 6 maja 2005 r. o znaku GN.KŚ.6018 – 1/14/05 ustalony został rolny kierunek zadrzewienia śródpolne, rekultywacji i zagospodarowania dla terenu składowiska odpadów komunalnych w Karłowicach. Decyzją z 30 czerwca 2005 r. o znaku OŚ DLP. 7647 – 63/05 Starosta Opolski wydał gminie Popielów zgodę na zamknięcie składowiska i wyznaczył termin zakończenia wszystkich prac rekultywacyjnych na 31 marca 2009 roku.
W listopadzie 2005 r. zwrócono się do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu o dotację na zadnie pod nazwą „Monitoring oraz poprawa sprawności urządzeń służących ochronie środowiska na nieczynnym składowisku odpadów w Karłowicach. Wnioskowana kwota wynosiła 22 392 zł, przeznaczono ją na:

  • −    remont zbiornika odcieków na Składowisku Odpadów Komunalnych w Karłowicach,
  • −    wykonanie dwóch nowych piezometrów,
  • −    prowadzenie w 2006 r. monitoringu zamkniętego składowiska.

Realizację powyższego zadania rozpoczęto 1 kwietnia 2006 r. od remontu zbiornika na odcieki, a zakończono 30 listopada 2006 r. pobraniem drugiej serii prób do badań (monitoring). W wyniku wykonanych prac wymienionych powyżej osiągnięto efekt ekologiczny w postaci zaprzestania degradacji środowiska i ochronę Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, do którego przylega teren składowiska. Ponadto w przypadku remontu zbiornika na odcieki zaprzestano infiltracji zanieczyszczonych odcieków w głąb gleby i do wód gruntowych. Nowe piezometry umożliwiły pobieranie prób do badań wód przepływających pod glinami, z głębokości 5 m, które wykazują ewentualne rozchodzenie się zanieczyszczeń w tej wodzie w odróżnieniu od pobieranych prób wód gruntowych z płytkiego poziomu, zawieszonych na glinach (stare piezometry umiejscowione są na głębokości 2,80 m), a miarodajny monitoring sprawił, że wykonane badania były bardziej wiarygodne                       i zgodne ze stanem faktycznym.
W sierpniu 2006 roku przystąpiono do prac związanych z rekultywacją                          i zagospodarowaniem terenu składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Karłowice. Zakres powyższych prac wykonano na powierzchni 0,78 ha, a obejmował on:

  • −    wyrównanie powierzchni terenu – plantowanie czaszy wysypiska i formowanie drogi technicznej (10.08.2006 – 20.09.2006),
  • −    założenie warstwy izolacyjnej z gliny – piasek wraz z plantowaniem (10.08.2006 – 20.09.2006 r.),
  • −    założenie warstwy humusu wraz z plantowaniem i zagęszczaniem oraz wykonaniem wzmocnień z faszyny (10.09.2006 – 01.10.2006),
  • −    humusowanie i obsianie skarp (20.09.2006 – 05.10.2006),
  • −    nawożenie mineralne, wysiew roślinności motylkowej oraz nawierzchnie trawiaste             ( 25.09.2006 – 10.10.2006),
  • −    sadzenie drzew i krzewów (01.10.2006 – 13.10.2006).

   W wyniku wykonanych prac osiągnięto efekt ekologiczny w postaci zabezpieczenia środowiska przyrodniczego przede wszystkim przed infiltracją wód opadowych, jak również wtórnym pyleniem. Przeprowadzona rekultywacja pozwoliła także na powstrzymanie procesu degradacji środowiska naturalnego, co z kolei podniosło walory użytkowe gleb oraz krajobrazowe przyległych terenów.
   Koszty poniesione na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów, łącznie z opracowaniem niezbędnej dokumentacji, wyniosły 332 440,16 zł. W większości powyższa inwestycja finansowana była z pozyskanych środków strukturalnych oraz dotacji państwowych: dotacja z ZPORR – 248 944,51 zł., dotacja z Ministerstwa Gospodarki i Pracy – 33192,50zł., budżet gminy – 50303,15 zł.
   Na kolejne lata założono przede wszystkim inwestycje polegające na likwidacji ewentualnie powstających nowych dzikich wysypisk śmieci na terenach należących do gminy Popielów. Na realizacje tych zadań zamierza się pozyskać środki z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Wróć na początek strony