Ustawa wymaga żeby zaokrąglić sumę opłaty


Obowiązująca "Ordynacja podatkowa" zakłada, że suma opłaty za śmieci, musi być zaokrąglona do pełnych złotówek. Segregujący śmieci właściciele gospodarstw, będą więc musieli w każdym miesiącu zaokrąglić wpłatę miesięcznej należności do pełnych złotówek. Kumulacja opłaty za dwa i więcej miesięcy nie zmienia zasady. Urząd Gminy w Popielowie nie ma wpływu na ten zapis i musi go egzekwować.
INFORMACJA  DO  SKŁADANYCH  DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI DOTYCZĄCA   ZAOKRĄGLEŃ   SUMY OPŁATY   ZA  ODPADY  KOMUNALNE  ZBIERANEW  SPOSÓB  SELEKTYWNY

Uchwałą  Nr XXI/150/2012 Rady Gminy w Popielowie z dnia 28 listopada 2012 r. ustalona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 12,67 zł za jeden miesiąc, w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny.  Kwota należna  stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

Z kolei w dniu 19 czerwca 2013r. Rada Gminy w Popielowie zmieniła uchwałę  w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i  wprowadziła zwolnienia z opłat dla siódmej i każdej następnej osoby w rodzinie,                   a piąta i szósta osoba płacić będą 50% stawki. Tym samym w zależności od ilości osób, zamieszkujących na danej nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić:
1)    od jednej osoby do czterech osób – 100 % stawki czyli 12,67 zł
2)    każda kolejna osoba :piata, szósta – 50% stawki czyli 6,33 zł
3)    siódma osoba i każda następna – zwolniona z opłaty.

Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą wysokość miesięcznej opłaty w zależności od ilości osób:
 

Gmina Popielów
Wysokość opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny

Liczba osób

zamieszkujących nieruchomość

Suma opłaty

Suma opłaty po zaokrągleniu

zgodnie z ordynacją podatkową

1 2 3
1 12,67 zł 13,00 zł
2 25,34 zł 25,00 zł
3 38,01 zł 38,00 zł
4 50,68 zł 51,00 zł
5 57,01 zł 57,00 zł
6 63,35 zł 63,00 zł
7 63,35 zł 63,00 zł
8 63,35 zł 63,00 zł
9 63,35 zł 63,00 zł
10 63,35 zł 63,00 zł
11 63,35 zł 63,00 zł
12 63,35 zł 63,00 zł
13 63,35 zł 63,00 zł

Zgodnie z art.6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2012r., poz.391 z późn. zm.) obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje, w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,  nie za kwartał czy rok.

W  sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i odpady są zbierane w sposób selektywny zadeklarowaną miesięczną wartość opłaty należy zgodnie z art.63§1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz.749) zaokrąglić do pełnych złotych.  

Biorąc pod uwagę, że w złożonej deklaracji do Urzędu Gminy w Popielowie nie dokonano zaokrągleń w wyliczonej miesięcznej kwocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, organ podatkowy zgodnie z art.274 Ordynacji podatkowej dokona sprostowania, zaokrąglając wyliczoną miesięczną wartość  opłaty do pełnych złotych.


 

 

Wróć na początek strony