Informacja na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyjest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego, jednak nie jest  aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Studium jest dokumentem wiążącym przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.Wśród funkcji studium wymieniane jest również ukazanie gospodarczych   i przestrzennych walorów oraz perspektyw rozwoju gminy.

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Popielów  przyjęte zostało uchwałą Rady Gminy Popielów:
PDFZmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów załącznik do Uchwały Nr IV/11/2015 Rady Gminy w Popielowie z dnia 29 stycznia 2015r. (3,73MB)
PDFUwarunkowania (20,33MB)

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów” Uchwała nr XXV/210/2005 Rady Gminy w Popielowie z dnia 28 kwietnia 2005r”.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany w skrócie planem miejscowym, to akt prawa miejscowego uchwalany przez Radę Gminy.Podstawą uchwalenia planu miejscowego jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz.U z 2012r poz. 647 z późn. zm)
Plan określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy danego terenu. Właśnie w planie miejscowym dokonuje się m.in. zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.


Plan miejscowy określa:
•    przeznaczenie terenów (np. pod budownictwo jednorodzinne albo pod usługi),
•    linie rozgraniczające ulice, drogi publiczne,
•    linie zabudowy,
•    granice terenów chronionych (np. strefy ochrony konserwatorskiej),
•    zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

System informacji przestrzennej Gminy Popielów

 

Wróć na początek strony