Rolnictwo

Gmina Popielów należy do gmin o charakterze rolniczym.

Walory rolnicze wynikają przede wszystkim z położenia na terenach nizinnych oraz w dolinie rzeki Odra. Użytki rolne zajmują 46,9% powierzchni ogólnej gminy, z czego grunty orne ok. 70,7% powierzchni użytków rolnych. Zasoby gleb przydatnych do produkcji rolnej są zróżnicowane. Wśród gruntów ornych dominują gleby VI klasy bonitacyjnej, a następnie III i II klasy.

 

CHARAKTERYSTYKA
OGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW

 

 

CHARAKTERYSTYKA

W strukturze własnościowej występują praktycznie tylko gospodarstwa prywatne (382 na 385 gospodarstw ogółem).

Gospodarstwa indywidulane wg wielkości powierzchni (w ha)

Powierzchnia

Poniżej 1

1-5

5-10

10-15

Powyżej 15

Razem

Liczba gospodarstw

37

157

73

44

71

382

Źródło: na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010), dostęp: 17.07.2015 r.

wykres - procent gospodarstw.jpeg


Struktura produkcji roślinnej w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Rodzaj upraw

Powierzchnia (w ha)

Ogółem

2585,13

Zboża razem

2164,98

Kukurydza na ziarno

347,93

Uprawy przemysłowe

107,48

Rzepak i rzepik razem

107,46

Ziemniaki

20,11

Strączkowe jadalne na ziarno razem

9,84

Buraki cukrowe

0,00

Warzywa gruntowe

0,00

Źródło: na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010), dostęp: 17.07.2015 r.

 

W produkcji roślinnej znacząco przeważa uprawa pszenicy ozimej i kukurydzy. Słabo rozwinięta jest produkcja ziemniaków i roślin strączkowych. Uprawa warzyw gruntowych i buraka cukrowego nie występuje.

 

Struktura produkcji zwierzęcej w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Rodzaj zwierząt

Liczba gospodarstw

Zwierzęta gospodarskie (szt.)

Bydło

97

1994

Trzoda chlewna

83

2306

Konie

31

110

Drób

184

72911

Źródło: na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010), dostęp: 17.07.2015 r.

 

W produkcji zwierzęcej przeważa bydło i drób, głównie bydło mleczne. W ostatnich latach w Popielowie i Starych Siołkowicach powstało kilka przedsiębiorstw produkujących na lokalny rynek. Przedsiębiorstwa te zagospodarowują kilkusethektarowe powierzchnie gruntów ornych.

do góry

OGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW

Wróć na początek strony