ZAPROSZENIE

ZESPÓŁ LOKALNEJ WSPÓŁPRACY DLA OBSZARU MAJĄCEGO ZNACZENIE DLA WSPÓLNOTY ŁĄKI W OKOLICACH KARŁOWIC NAD STOBRAWĄ

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu zaprasza do udziału w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 14 maja 2015r. o godz. 9.00 w Zajeździe „Pod Borem”, 46-034 Pokój, ul. Namysłowska 28.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012 został utworzony, jako jeden z prawie tysiąca podobnych obszarów w Polsce, stanowiący element sieci Natura 2000,w celu skutecznej ochrony występujących w nim gatunków oraz siedlisk przyrodniczych szczególnie ważnych dla europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Realizując zadania wynikające z prawa europejskiego i krajowego, stworzone zostanie narzędzie do ich skutecznej ochrony, tj. plan zadań ochronnych. Zaplanowane w nim działania pozwolą skutecznie chronić przedmioty ochrony w obszarach – zabezpieczyć przed pogorszeniem stanu ich siedliska, a także podjąć próbę poprawy bądź odtworzenia warunków występowania w wybranych miejscach. Proces przygotowania projektu planu zadań ochronnych będzie odbywał się z udziałem społeczności lokalnych, właścicieli i zarządców terenów, w granicach których stwierdzono dotychczas chronione siedliska przyrodnicze i siedliska chronionych gatunków, a także organizacji, instytucji i osób mogących swoją wiedzą lub zaangażowaniem wspomóc proces planowania, a następnie wdrażania planów.

W okresie od maja do lipca br. Zaplanowano trzy spotkania dyskusyjne. Na pierwszym zaprezentowane zostaną zasady oraz metodyka przygotowania planu zadań ochronnych, przedyskutowane zostaną także możliwości współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi uczestnictwem w procesie planowania i ochrony. Niezależnie od prezentacji i dyskusji najistotniejszych zagadnień dotyczących projektu planu zadań ochronnych podczas spotkań, jego ostateczna wersja będzie podlegała konsultacjom społecznym przewidzianym dla tego rodzaju dokumentów.

Z założeniami do projektu planu zadań ochronnych można zapoznać się na stronie internetowej RDOŚ w Opolu: www.opole.rdos.gov.pl (zakładka Natura 2000).

Na podstawie umowy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu wykonawcą projektu planu zadań ochronnych jest Klub Przyrodników.

Wszelkich informacji dodatkowych dotyczących spotkania udziela pracownik RDOŚ w Opolu – Tomasz Biwo (Tomasz.biwo.opole@rdos.gov.pl, tel. 77/452 62 52

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu

 

Wróć na początek strony