Rządowy program pomocy uczniom w 2015r. - Wyprawka szkolna

 

W roku szkolnym 2015/2016 istnieje możliwość ubiegania się o pomoc finansową na zakup podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:
•    uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto,
•    uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.


Pomoc zostanie skierowana do następujących grup uczniów:
1.    najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkól podstawowych
2.    uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie. Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.
Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

                                    Urząd Gminy w Popielowie

 

Wróć na początek strony