Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest (VI nabór)

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Popielów otrzymała na podstawie umowy nr 120/2015/G-49/OZ-ZOA/D z dnia 9 lipca 2015 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów – VI nabór”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 16 693,97 zł. Kwota dotacji wyniosła 14 189,87 zł, z czego kwota 8 346,98 zł (50%)  pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, a kwota 5 842,89 zł (35%) pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część w wysokości 2 504,10 zł ( 15%) została pokryta ze środków z budżetu Gminy Popielów.

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 40,04 Mg.

           W projekcie wzięło udział 20 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Z 14 obiektów zdemontowano płyty cementowo-azbestowe. W pozostałych przypadkach specjalistyczna firma odebrała  z  nieruchomości wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów.

Wróć na początek strony