Prace dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025

Informujemy, że Gmina Popielów przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025, który to dokument określa  cele i zadania planowane do realizacji na najbliższe lata.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z następującymi dokumentami,

ANALIZĄ SILNYCH I SŁABYCH STRON, SZANS I ZAGROŻEŃ
DOCXAnaliza silnych i słabych stron, szanse i zagrożenia rozwojowe.docx (508,00KB)

CELAMI ROZWOJOWYMI ORAZ ZADANIAMI ZAPLANOWANYMI NA NAJBLIŻSZE LATA,
DOCXCele rozwojowe oraz zadania.docx (26,87KB)

zapraszamy również na

spotkanie konsultacyjne

które odbędzie się 30 listopada 2015 roku (poniedziałek) w godz. 14.00-16.00
w sali konferencyjno szkoleniowej Urzędu Gminy w Popielowie

Opinie do w/w dokumentów  można zgłosić w trakcie spotkania, a także

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail:  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

w terminie do 4 grudnia 2015r (decyduje data wpływu)
DOCXFormularz konsultacji dokumentów związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Popielów.docx (28,37KB)

Projekt  Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 jako całościowego dokumentu, po uwzględnieniu otrzymanych opinii i uwag zostanie ponownie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/299/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2010r w sprawie szczegółowego konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów.

                                                                                              Wójt Gminy Popielów 
Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony