Zawiadomienie

 

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE  WYSOKOŚCI   STAWEK  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE
ODPADAMI  KOMUNALNYMI  OBOWIĄZUJĄCYMI

OD 01 STYCZNIA 2016 R.

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XII/77/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 07 grudnia 2015 r. poz. 2800) Wójt Gminy Popielów

zawiadamia, iż od dnia 01 stycznia 2016 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą wynosiły:


– jeśli właściciel nieruchomości zamieszkałej prowadzi selektywną zbiórkę, a odpady ulegające biodegradacji wraz z odpadami zielonymi są kompostowane na nieruchomości zbierane i wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji i odpadami zielonymi:

- dla gospodarstwa domowego 1- osobowego – miesięcznie 15,00 zł,

- dla gospodarstwa domowego  2-osobowe -  miesięcznie 29,00 zł,

- dla gospodarstwa domowego 3-osobowe – miesięcznie 44,00 zł,

- dla gospodarstwa domowego  4-osobowe – miesięcznie 59,00 zł,

- dla gospodarstwa domowego 5-osobowego – miesięcznie 67,00 zł,

- dla gospodarstwa domowego 6 i więcej osobowe – miesięcznie 73,00 zł;

 

– jeśli właściciel nieruchomości zamieszkałej prowadzi selektywną zbiórkę, wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji i zielonymi (nieruchomości wyposażone w dodatkowy pojemnik brązowy):

- dla gospodarstwa domowego 1- osobowego – miesięcznie 17,00 zł,

- dla gospodarstwa domowego  2-osobowe -  miesięcznie 33,00 zł,

- dla gospodarstwa domowego 3-osobowe – miesięcznie 50,00 zł,

- dla gospodarstwa domowego  4-osobowe – miesięcznie 67,00 zł,

- dla gospodarstwa domowego 5-osobowego – miesięcznie 73,00 zł,

- dla gospodarstwa domowego 6 i więcej osobowe – miesięcznie 75,00 zł;

 

– jeśli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie prowadzi selektywnej zbiórki i odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

- dla gospodarstwa domowego 1- osobowego – miesięcznie 22,00 zł,

- dla gospodarstwa domowego  2-osobowe -  miesięcznie 44,00 zł,

- dla gospodarstwa domowego 3-osobowe – miesięcznie 66,00 zł,

- dla gospodarstwa domowego  4-osobowe – miesięcznie 88,00 zł,

- dla gospodarstwa domowego 5-osobowego – miesięcznie 110,00 zł,

- dla gospodarstwa domowego 6 i więcej osobowe – miesięcznie 132,00 zł;

Urząd gminy poinformuje każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej w formie zawiadomienia o zmianie stawek

            Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

            Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. W wyniku przetargu ogłoszonego przez gminę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych złożona oferta jest o 9,5 % wyższa aniżeli dotychczasowa wartość określona w umowie. Umowa została podpisana  na lata 2016-2017 na ogólną kwotę 2 126 476,80 złotych. Dotychczasowe wpłaty mieszkańców gminy nie pokrywały w całości ponoszonych przez gminę kosztów, konieczne więc było dopłacanie brakującej kwoty z budżetu gminy.  Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

 

Wróć na początek strony