ZAWIADOMIENIE o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Popielów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Popielów ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. W związku z tym Gmina Popielów planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów – VII nabór” w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Popielów. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów (w tym 50% ze środków NFOŚiGW, 35% ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz 15% z budżetu gminy). W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie pomocy publicznej.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów – VII nabór”

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie od 11.01.2016 r. do 29.01.2016 r. w Urzędzie Gminy Popielów,                 ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, w sekretariacie  na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy w Popielów lub pobrać ze strony internetowej: www.popielow.pl – zakładka Aktualności. Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • pisemna zgoda współwłaścicieli terenu na realizację zadania z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest – jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym oraz w przypadku, gdy nieruchomość należy do więcej niż 1 właściciela należy dołączyć zgodę wszystkich właścicieli wraz z ich adresami,
  • zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę złożone w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu bądź prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę bądź rozbiórkę budynku, które należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Opolu do dnia 30.04.2016 r. ( nie dotyczy samego odbioru zdeponowanych wcześniej wyrobów zawierających azbest)
  • oświadczenie, że w terminie 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia właściwy organ nie wniósł, w drodze decyzji, sprzeciwu, które należy dostarczyć do Urzędu Gminy w terminie do 10.06.2016 r. (nie dotyczy samego odbioru zdeponowanych wcześniej wyrobów zawierających azbest)
  • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej należy załączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie strona otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 3 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Złożone wnioski weryfikowane będą przez Komisję ds. oceny wniosków. O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:

  1. stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z                      2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) podczas inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Popielów,
  2. data wpływu do Urzędu Gminy Popielów kompletnego wniosku.

 

UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Popielów o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Popielów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Popielów – pokój nr 11 lub pod numerem tel. 77 427 58 53 .

DOCZgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Opolu.doc (63,50KB)
PDFOświadczenie do Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf (72,53KB)
DOCWniosek o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu.doc (37,50KB)
DOCOgłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu.doc (55,50KB)
 

 

Wróć na początek strony